Admitere Arhive Licenţă

METODOLOGIA
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă şi master la
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
în anul universitar 2017/2018

I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2017-2018, concurs de admitere la programele de studii de licenţă şi masterat, în limita cifrelor de şcolarizare acordate de ARACIS, după cum urmează:

 1. Programul de studii universitare de licenţă: Drept, 100 locuri
  Titlul obţinut: Licenţiat în Drept
  Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

 2. Programul de studii universitare de masterat: Instituţii de drept european, 50 locuri
  Titlul obţinut: Master în Instituţii de drept european
  Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Admiterea se organizează separat pentru studiile universitare de licenţă şi pentru studiile universitare de masterat, pe specializări, pe locuri cu taxă.

Admiterea se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară, în luna iulie, şi sesiunea de toamnă, în luna septembrie, conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii.

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, Consiliul Facultăţii stabileşte Comisia de admitere a facultăţii. Această comisie răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru perioada din sesiunea din vară, cât şi pentru cea de toamnă.

Orice modificare a componenţei comisiei, la solicitarea membrilor comisiei sau a conducerii facultăţii, se face cu aprobarea Consiliului Facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de realizarea acesteia.

Comisia de admitere este formată din preşedinte, doi membri şi un secretar.

Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia.

Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii.

Secretarul comisiei este secretarul facultăţii.

Informaţiile privind concursurile de admitere se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare pe panoul de admitere al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică şi prin postare pe site-ul facultăţii. Datele prezentate vor preciza:

 1. regulamentul şi metodologia de admitere;
 2. oferta anuală de şcolarizare;
 3. condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;
 4. perioadele sesiunilor de admitere;
 5. modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
 6. facilităţile sau condiţiile speciale;
 7. taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii.

II. Calendarul de concurs

Pentru anul universitar 2017/2018, concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:     Perioada de înscriere: 3- 26 iulie 2017

Concurs şi afişare rezultate: 27 iulie 2017

Sesiunea a II-a: (pentru locurile rămase vacante)

Perioada de înscriere: 04 -26 septembrie 2017

Concurs şi afişare rezultate: 27 septembrie 2017

În perioada 27 - 31 iulie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

În perioada 27 – 29 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

III. Candidaţii la admitere

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2017/2018. Secretariatul facultăţii va depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică se organizează astfel încât să fie asigurată egalitatea în şanse a persoanelor cu handicap privind admiterea şi participarea la studii astfel:

 • asigură participarea la admitere şi la toate activităţile a persoanelor cu handicap, alături de candidaţii respectiv studenţii fără handicap,
 • asigură sprijin logistic continuu pentru persoanele cu dizabilităţi, constând în materiale auxiliare, echipamente, curriculă adaptată, după caz,
 • asigură sau permite prezenţa profesorilor de sprijin sau permite prezenţa însoţitorilor, la activităţi, după caz.

Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

IV. Înscrierea candidaţilor şi actele necesare

Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii facultăţii desemnaţi să sprijine admiterea.

Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2017 şi septembrie 2017, va fi realizată de către Comisia de admitere a facultăţii.

Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2017 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro.

Candidaţii la concursul de admitere vor prezenta documentele în original şi în fotocopie, urmând ca secretarul facultăţii/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ştampila cu inscripţia ”conform cu originalul”, să-şi scrie numele si prenumele şi să semneze pentru conformitate.

În cazul în care persoana se prezintă cu copie legalizată a documentelor care necesită autentificare, aceasta va fi acceptată.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformităţii cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de absolvire – în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru absolvenţii de colegiu;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Dosar plic.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Dosar plic.

V. Stabilirea rezultatelor concursului de admitere şi comunicarea lor

V.1 Admiterea la programul de studii de licenţă
Admiterea la programul de studii de licenţă se face  prin concurs, nota examenului de admitere fiind obţinută astfel: media aritmetică dintre media obţinută la bacalaureat şi media aritmetică a mediilor obţinute la disciplina limba română în toţi anii de liceu (mediile înscrise în foaia matricolă). Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediei examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai multi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de media de absolvire a liceului. Ca urmare, va fi admis candidatul cu media cea mai mare de absolvire a liceului.

Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la cap. III, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media de admitere la programul de studii Drept a candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, recunoscute de ministerul educaţiei, este 10 (zece). Candidaţii care se încadrează în această categorie vor adresa o cerere scrisă în acest sens, odată cu depunerea dosarului de admitere, la care vor ataşa actele doveditoare ale performanţelor şcolare. Rezolvarea cererii este de competenţa Comisiei de concurs, în ziua concursului, cu aplicarea prezentei prevederi.

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la concursuri naţionale şi internaţionale, altele decât cele menţionate la paragraful anterior, pot beneficia de recunoaşterea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dovedite prin aceste distincţii, după admiterea la studii, în cadrul evaluării cunoştinţelor specifice, după caz.

Comisia de admitere a Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, le trimite spre validare Comisiei Centrale a Universităţii şi le afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţiilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare conform calendarului, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

V.2 Admiterea la programul de studii de masterat
Admiterea la programul de studii universitare de masterat se face prin concurs, pe baza mediei obţinute la testele grilă organizate în data de 27 iulie 2017, respectiv 27 septembrie 2017 (pentru locurile rămase neocupate) şi a mediei obţinute la examenul de licenţă. Media generală de admitere este media aritmetică dintre nota obţinută la testul grilă şi media examenului de licenţă. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii.

Criteriile de verificare şi notare vor ţine cont de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere.

În cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu, criteriul de departajare va fi nota obţinută la examenul de licenţă – proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

Comisia de admitere corectează şi notează testele candidaţilor, calculează media aritmetică între nota obţinută la test şi media examenului de licenţă, stabileşte ordinea candidaţilor admişi, întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, le trimite spre validare Comisiei Centrale a Universităţii şi le afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţiilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

VI. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 24 de ore de la afişare.

Comisia de contestaţii pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

La probele orale nu se admit contestaţii.

VII. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor, precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site-ul facultăţii.
Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 1. absolvenţii promoţiei 2016/2017, înscrişi la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor, să depună diploma, în original, la secretariatul facultăţii;
 2. toţi candidaţii declaraţi admişi la programele de studii, să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă, în original, şi nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.

Prezenta Metodologie este anexă la Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 23.02.2017.

Arhive Admitere


METODOLOGIA
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
în anul universitar 2015/2016

I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

I.1. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2015-2016, concurs de admitere în Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice, domeniul de ierarhizare: Drept

după cum urmează:

 1. Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Drept
  Specializarea: Drept
  Titlul obţinut: Licenţiat în Drept
  Durata studiilor: 4 ani
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

 2. Domeniul pentru studii universitare de masterat: Drept cu o specializare:
  Specializarea: Instituţii de drept european
  Titlul obţinut: Master în domeniul Drept
  Durata studiilor: 2 ani
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

I.2. Admiterea se organizează separat pentru studiile universitare de licenţă şi pentru studiile universitare de masterat, pe specializări, pe locuri cu taxă.

I.3. Admiterea se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară, în luna iulie, şi sesiunea de toamnă, în luna septembrie, conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii.

I.4. Informaţiile privind concursurile de admitere se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare pe panoul de admitere al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică şi prin postare pe site-ul facultăţii. Datele prezentate vor preciza structura facultăţii, formele şi probele de concurs, condiţiile de înscriere şi metodologia de desfăşurare a concursului.

II. Calendarul de concurs

II.1. Pentru anul universitar 2015/2016, concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

II.1.1. Pentru studii de licenţă:

1. Specializarea Drept – 100 locuri

Sesiunea I:     Perioada de înscriere: 1- 28 iulie 2015

Afişarea rezultatelor: 29 iulie 2015

Sesiunea a II-a: (pentru locurile rămase vacante)

Perioada de înscriere: 1 -25 septembrie 2015

Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2015

II.1.2. Pentru studii universitare de masterat:

1. Specializarea Instituţii de drept european – 50 locuri

Sesiunea I:   Perioada de înscriere: 1- 28 iulie 2015

Afişarea rezultatelor: 29 iulie 2015

Sesiunea a II-a:   (pentru locurile rămase vacante)

Perioada de înscriere: 1 - 25 septembrie 2015

Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2015

III. Înscrierea candidaţilor şi actele necesare

III.1.Pentru studiile universitare de licenţă în specializarea Drept

a. Condiţii de înscriere:

La admiterea organizată pentru studiile universitare de licenţă se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare în domenii apropiate domeniului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică pot fi admişi în ciclul de învăţământ universitar de licenţă fără examen, conform criteriilor stabilite de Consiliul facultăţii şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus vor formula o cerere scrisă conducerii Facultăţii Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, cerere ce va fi supusă avizării. După avizare, aceasta va fi înaintată spre aprobare conducerii universităţii, care va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţe şcolare în perioada studiilor liceale beneficiază de facilităţile prezentate într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Până la data de 28.09.2015 conducerea Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor admişi, menţionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Un candidat poate participa la admitere la cel mult două specializări/programe de studii organizate în cadrul Universităţii „Tibiscus” Timişoara, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

b. Acte necesare:

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Dosar plic.

Absolvenţii de învăţământ superior care doresc o a doua specializare vor anexa următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată;
 • Certificatul de absolvire, în copie legalizată pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii, în valoarea stabilită de conducerea Universităţii (în cuantumul acesteia fiind incluse şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal).

Candidaţii care au promovat  examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2015  pot prezenta la înscrierea pentru admiterea în anul universitar 2015-2016, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de bacalaureat  sau a adeverinţei în original, în termenul stabilit de prezenta metodologie,  duce  la pierderea locului la admitere.

III.2. Pentru studiile universitare de masterat, specializarea:

 • Instituţii de drept european

a. Condiţii de înscriere:

La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii 84/1995, republicată, cu modificările şi completătile ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate, recunoscute şi de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Înscrierea se face printr-o cerere în care se menţionează specializarea pentru care se optează. Un candidat se poate înscrie pentru admitere la mai multe specializări ale Universităţii „Tibiscus”, cu respectarea cerinţelor impuse de acestea.

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand  la prima facultate;
  Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea  pot  prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în  copie legalizată la notar.
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Dosar plic.

Absolvenţii ciclului de licenţă din promoţia anului în care se susţine admiterea la programul de masterat pot  prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ universitar, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de licenţă sau a adeverinţei în original, în termenul stabilit de prezenta metodologie,  duce la pierderea locului la admitere.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere, la licenţă sau masterat, întocmit de candidaţi se depune la secretariatul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică.

Înscrierea se efectuează numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • fişa de înscriere este completată corect;
 • candidatul a precizat facultatea şi domeniul pe care doreşte să îl urmeze în cadrul facultăţii;
 • candidatul a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar respectiv;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

Candidaţii admişi care nu au achitat taxa de înmatriculare vor fi înmatriculaţi după achitarea acesteia, în perioada 28 septembrie - 2 octombrie 2015, iar după această dată pierd locul obţinut prin concurs, prin neîndeplinirea obligaţiilor financiare.

Candidaţii respinşi la examenul de admitere, care au achitat taxa de înmatriculare odată cu taxa de înscriere la admitere, se vor prezenta la casierie pentru restituirea sumei de bani reprezentând taxa de înmatriculare.

III.3. Înscrierea cetăţenilor străini

Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2015/2016, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

La admiterea în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică cetăţenii străini au obligaţia de a prezenta un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, conform Ordinului MEC nr. 4501 din 16 iunie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul  pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  va conţine obligatoriu următoarele acte:

a. Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

 1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

b. Pentru înscrierea la studii universitare de master:

 1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat,  în copie xerox  şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatul facultăţii va depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sunt:

 • actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 • certificat medical ;
 • aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

IV. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, Consiliul facultăţii stabileşte Comisia de admitere a facultăţii. Această Comisie răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2015-2016, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru perioada din sesiunea din vară, cât şi pentru cea de toamnă.

Orice modificare a componenţei comisiei, la solicitarea membrilor comisiei sau a conducerii facultăţii, se face cu aprobarea Consiliului Facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de realizarea acesteia.

Comisia de admitere este formată din preşedinte, doi membri şi un secretar.

Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia.

Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii.

Secretarul comisiei este secretarul facultăţii.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, nivel de licenţă şi masterat, este adusă la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul universităţii.

V. Stabilirea rezultatelor concursului de admitere şi comunicarea lor

Admiterea la programul de studii de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, medie care este cea obţinută la examenul de bacalaureat, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai multi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de media de absolvire a liceului. Ca urmare, va fi admis candidatul cu media cea mai mare de absolvire a liceului.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la cap. III, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Concursul de admitere la programele de studii masterale constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute la examenul de licenţă. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notei obţinute la examenul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai multi candidaţi care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota obţinută la susţinerea unui interviu. Ca urmare, va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la examenul menţionat.

Comisia de admitere a Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, care se predau Comisiei Centrale, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţiilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare conform calendarului, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat pentru  admiterea la studii de licenţă, respectiv media de la examenul de licenţă pentru admiterea la studii de masterat, şi domeniul la care a fost admis.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, iar după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

VI. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişare.

Comisia de contestaţii pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. La probele orale nu se admit contestaţii.

VII. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor, precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă şi masterat vor fi înmatriculaţi doar în condiţiile în care:

 • Au depus la secretariatul facultăţii diploma de bacalaureat în original pentru admiterea la studii de licenţă, respectiv diploma de licenţă sau o diplomă echivalentă, în original, pentru admiterea la studii de masterat,
 • Au achitat taxa de înmatriculare până la data de 2 octombrie 2015.
 • Au completat integral şi au semnat contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 26.02.2015.


METODOLOGIA
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică în anul universitar 2013/2014

I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

I.1. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2013-2014, concurs de admitere în Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice, domeniul de ierarhizare: Drept, după cum urmează:

 1. Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Drept
  Specializarea: Drept
  Titlul obţinut: Licenţiat în Drept
  Durata studiilor: 4 ani
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
 2. Domeniul pentru studii universitare de masterat: Drept cu o specializare
  Specializarea: Instituţii de drept european
  Titlul obţinut: Master în domeniul Drept
  Durata studiilor: 2 ani
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

I.2. Admiterea se organizează separat pentru studiile universitare de licenţă şi pentru studiile universitare de masterat, pe specializări, pe locuri cu taxă.
I.3. Admiterea se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară, în luna iulie, şi sesiunea de toamnă, în luna septembrie, conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii.
I.4. Informaţiile privind concursurile de admitere se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare pe panoul de admitere al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică şi prin postare pe site-ul facultăţii. Datele prezentate vor preciza structura facultăţii, formele şi probele de concurs, condiţiile de înscriere şi metodologia de desfăşurare a concursului.

II. Calendarul de concurs

II.1. Pentru anul universitar 2013/2014, concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

II.1.1. Pentru studii de licenţă:
1. Specializarea Drept – 100 locuri

Sesiunea I: Perioada de înscriere: 1- 29 iulie 2013
Afişarea rezultatelor: 31 iulie 2013
Rezultate admitere iulie 2013 - descacă

Sesiunea a II-a: (pentru locurile rămase vacante)
Perioada de înscriere: 2 -26 septembrie 2013
Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2013

II.1.2. Pentru studii universitare de masterat:
1. Specializarea Instituţii de drept european – 50 locuri

Sesiunea I: Perioada de înscriere: 1- 29 iulie 2013
Afişarea rezultatelor: 31 iulie 2013

Sesiunea a II-a: (pentru locurile rămase vacante)
Perioada de înscriere: 2 - 26 septembrie 2013
Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2013

III. Înscrierea candidaţiilor şi actele necesare

III.1. Pentru studiile universitare de licenţă în Specializarea Drept

a. Condiţii de înscriere:

La admiterea organizată pentru studiile universitare de licenţă se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.
Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare în domenii apropiate domeniului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică pot fi admişi în ciclul de învăţământ universitar de licenţă fără examen, conform criteriilor stabilite de Consiliul facultăţii şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, vor formula o cerere scrisă conducerii Facultăţii Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, care va fi supusă avizării. După avizare, aceasta va fi înaintată spre aprobare conducerii universităţii, care va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţe şcolare în perioada studiilor liceale beneficiază de facilităţile prezentate într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
Până la data 28.09.2013 Facultatea Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor admişi, menţionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Un candidat poate participa la admitere la cel mult două specializări/programe de studii organizate în cadrul Universităţii „Tibiscus” Timişoara, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

b. Acte necesare:

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire – în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Dosar plic.

Absolvenţii de învăţământ superior care doresc o a doua specializare vor anexa următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată;
 • Certificatul de absolvire, în copie legalizată pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii, în valoarea stabilită de conducerea Universităţii (în cuantumul acesteia fiind incluse şi activităţiile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal).

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2013 pot prezenta la înscrierea pentru admiterea în anul universitar 2013-2014, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, în termenul stabilt de prezenta metodologie duce la pierderea locului la admitere.

III.2. Pentru studiile universitare de masterat, specializarea:
• Instituţii de drept european

a. Condiţii de înscriere:

La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau diplomă echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate, recunoscute şi de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei Naţionale, ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Înscrierea se face printr-o cerere în care se menţionează specializarea pentru care se optează. Un candidat se poate înscrie pentru admitere la mai multe specializări ale Universităţii „Tibiscus”, cu respectarea cerinţelor impuse de acestea.

Pentru înscriere la concursul de admitere candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

• Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;

Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;

Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notar.

 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Dosar plic.

Absolvenţii ciclului de licenţă din promoţia anului în care se susţine admiterea la programul de masterat pot prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ universitar, în care se menţionează media generală, mediile obţinute pe anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Neprezentarea diplomei de licenţă sau a adeverinţei în original, în termenul stabilt de prezenta metodologie duce la pierderea locului la admitere

Dosarul de inscriere la concursul de admitere, la licenţă sau masterat, întocmit de candidaţi se depune la secretariatul Facultăţii de Psihologie.

Înscrierea se efectuează numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • fişa de înscriere este completată corect;
 • candidatul a precizat facultatea şi domeniul pe care doreşte să îl urmeze în cadrul facultăţii;
 • candidatul a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar respectiv;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

Candidaţii admişi care nu au achitat taxa de înmatriculare vor fi înmatriculaţi după achitarea acesteia, în perioada 30 septembrie - 3 octombrie 2013, după această dată pierd locul obţinut prin concurs, prin neîndeplinirea obligaţiilor financiare.

Candidaţii respinşi la examenul de admitere, care au achitat taxa de înmatriculare odată cu taxa de înscriere la admitere, se vor prezenta la caserie pentru restituirea sumei de bani reprezentând taxa de înmatriculare.

III.3. Înscrierea cetăţenilor străini
Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2013/2014, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, conform Ordinului MEC nr. 4501 din 16 iunie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei Naţionale va conţine obligatoriu următoarele acte:

a. Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

 1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

b. Pentru înscrierea la studii universitare de master:

 1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatul facultăţii va depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei sunt:

 • actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 • certificat medical ;
 • aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

IV. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, Consiliul facultăţii stabileşte Comisia de admitere a facultăţii. Această Comisie răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2013-2014, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru din sesiunea din vară şi cât şi pentru cea de toamnă.

Orice modificare a componenţei comisiei, la solicitarea membrilor comisiei sau a conducerii facultăţii, se face cu aprobarea Consiliului Facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de realizare a acesteia.

Comisia de admitere este formată preşedinte, doi membri şi un secretar.
Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia.
Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii.
Secretarul comisiei este secretarul facultăţii.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, nivel de licenţă şi masterat, este adusă la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul universităţii.

V. Stabilirea rezultatelor concursului de admitere şi comunicarea lor

Concursul de admitere la programul de studii de licenţă: constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute la examenul de bacalaureat. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notei obţinute la examenul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.
În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai multi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de media de absolvire a liceului. Ca urmare va fi admis candidatul cu media cea mai mare de absolvire a liceului.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

Concursul de admitere la programele de studii masterale: constă în ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute la examenul de licenţă. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notei obţinute la examenul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai multi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de nota obţinută la susţinerea şi prezentarea lucrării de licenţă. Ca urmare va fi admis candidatul cu nota cea mai mare la examenul menţionat.

Comisia de admitere a Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, care se predau Comisiei Centrale, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţiilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţiilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare conform calendarului, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.
Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat pentru admiterea la studii de licenţă respectiv media de la examenul de licenţă pentru admiterea la studii de masterat, şi domeniul la care a fost admis.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

VI. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişare.

Comisia de contestaţii pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. La probele orale nu se admit contestaţii.

VII. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă şi masterat vor fi înmatriculaţi doar în condiţiile în care:

 • Au depus la secretariatul facultăţii diploma de bacalaureat în original pentru admiterea la studii de licenţă respectiv diploma de licenţă sau o diplomă echivalentă, în original, pentru admiterea la studii de masterat,
 • Au achitat taxa de înmatriculare până la data de 3 octombrie 2013.
 • Au completat integral şi au semnat contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data 29.04.2013.


SPECIALIZĂRI ŞI DOMENII ADMITERE 2012 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domeniul
(Specializări-număr de locuri)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655 sau 0256.220.689 int. 111
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Drept-100 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat

Admisi IULIE 2012

SPECIALIZĂRI ŞI DOMENII ADMITERE 2012 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Facultatea
Domeniul
(Denumire master-număr de locuri)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655 sau 0256.220.689 int. 111
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Instituţii de drept european)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de licenţă

METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică în anul universitar 2012/2013

I. CALENDARUL DE CONCURS

Concursul de admitere pentru anul universitar 2012/2013 pentru studii universitare de licenţă, specializarea Drept, se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 1 iulie - 30 iulie 2012
Afişarea rezultatelor: 31 iulie 2012

Sesiunea a II-a:
Perioada de înscriere: 2 septembrie - 27 septembrie 2012
Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2012

Admiterea candidaţilor în anul I de studiu se va face pe baza mediei de la bacalaureat, în ordinea descrescătoare a acesteia şi în limita cifrei de şcolarizare la fiecare specializare.

Pentru admiterea din anul 2012 sunt propuse 100 locuri pentru specializarea propusă.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE

Admiterea candidaţilor în anul I de studiu se va face pe baza mediei de la bacalaureat, în ordinea descrescătoare a acesteia şi în limita cifrei de şcolarizare la fiecare specializare.

Perioada de înscriere a candidaţilor la concurs se desfăşoară în două etape şi anume: 1 iulie - 31 iulie şi 2 septembrie - 28 septembrie 2012. Actele necesare pentru înscrierea candidaţilor sunt:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire–în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere şi a taxei de confirmare a locului, plătită la casieria universităţii;
 • Copie după buletinul de identitate /CI;
 • Dosar plic.

Acestea vor fi afişate şi la avizierul facultăţii.

Rezultatele concursului vor fi afişate în data de 30 septembrie.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea candidaţilor în anul I de studiu se va face pe baza mediei de la bacalaureat, în ordinea descrescătoare a acesteia şi în limita cifrei de şcolarizare la fiecare specializare.

IV. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie numită de către decanul facultăţii şi aprobată de către Biroul Senatului, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţii şi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere organizează împreună cu cadrele de specialitate, prelucrarea pe calculator a concursului, stabileşte rezultatele şi le trimite spre validare şi afişare Comisiei Centrale a Universităţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

V. CONTESTAŢII

Contestaţiile pot fi depuse, la Comisia de contestaţie, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, urmând ca rezolvarea acestora să se facă în termen de 48 de ore de la depunere.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

Candidaţii declaraţi admişi vor completa o cerere de înscriere – contract de studiu cu facultatea, luând astfel cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce le revin. De asemenea, pentru înscrierea în anul I de studiu trebuie completat dosarul de înscriere al candidatului cu diploma de bacalaureat în original. În cazul în care candidatul declarat admis mai urmează cursurile unei alte facultăţi, acesta va prezenta o adeverinţă de la facultatea la care este înscris şi copia legalizată a diplomei de bacalaureat. Candidaţii care au mai urmat cursurile unei facultăţi (colegiu universitar) vor prezenta, la înscriere, diploma de licenţă (absolvire) în copie legalizată.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 14.03.2012.


DOMENII ADMITERE 2011 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domenii
(Specializări)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.220.687 sau 0256.220.689 int. 117
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică
(Informatică)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Design
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int.114
e-mail:
web: www.fd.tibiscus.ro
Arte Plastice şi Decorative
(Design)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
- Interviu, la încriere
- Pentru candidaţii admişi la interviu, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655 sau 0256.220.689 int. 111
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Drept)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe administrative
(Administraţie publică)
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.621 sau 0256.220.689 int. 113
e-mail:
web: www.fjclm.tibiscus.ro
Ştiinţe ale Comunicării
(1.Jurnalism;
2.Comunicare şi Relaţii Publice)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Limbi Moderne Aplicate
(Limbi Moderne Aplicate)
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202931, 0256.202.932 int.118
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(Psihologie)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe Economice
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int. 115
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-ZI)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-FR)
Economie şi Afaceri Internaţionale
(Economie şi Afaceri Internaţionale)

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 2011

I. Dispoziţii generale

Concursul de admitere din anul 2011 în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale şi cu prezenta metodologie aprobată de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Admiterea la Universitatea „Tibiscus” se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni – iulie şi septembrie. Admiterea se organizează în facultăţi, pe cicluri de învăţământ şi pe domenii de studiu, pe locuri cu taxă, aşa cum se va prezenta în continuare.

II. Calendarul admiterii

Înscrierile se fac la secretariatele facultăţilor, în perioadele anunţate public (01 - 29.07.2011; 01 - 29.09.2011), între orele 11.00-18.00. Facultăţile nu au voie să modifice datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.

III. Informarea candidaţilor

În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, formele şi probele de concurs, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Aceleaşi informaţii vor fi postate pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

IV. Organizarea concursului de admitere

Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. De asemenea, se vor constitui comisiile de admitere.

Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate, de Consiliile facultăţilor.

Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

V. Dreptul de înscriere la concursul de admitere

La concursul de admitere la studii universitare de licenţă se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel naţional sau pe grupe de ţări pot fi admişi în învăţământul universitar fără examen, la acele facultăţi sau domenii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi, conform criteriilor stabilite de consiliile facultăţilor şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Până la data 30.09.2011 fiecare facultate va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor înscrişi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Un candidat poate participa la admiterea la mai multe domenii din cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.
La concursul de admitere pentru masterat se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de facultate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

VI. Înmatricularea studenţilor străini

Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei (în cazul în care aceştia sunt de etnie română şi au primit acordul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, taxa în lei este echivalentă cu cea plătită de către studenţii români), în conformitate cu legislaţia.

VI.1. Conform Ordinului MEC nr. 4501 din 16 iunie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va conţine obligatoriu următoarele acte:

Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

 1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Pentru înscrierea la studii universitare de master:

 1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatele facultăţilor vor depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

VI.2.Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:

 1. actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

VII. Înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire–în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere şi a taxei de confirmare a locului, plătită la casieria universităţii;
 • Dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2011 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;

Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;

Absolvenţii de facultate din promoţia 2011 pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notariat

 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere, plătită la casieria universităţii;
 • Dosar plic.

În ambele cazuri, secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • fişa de înscriere este completată corect;
 • candidatul a precizat facultatea şi domeniul pe care doreşte să îl urmeze în cadrul facultăţii;
 • candidatul a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar 2011/2012 ;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

VIII. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor de la examenul de bacalaureat/licenţă obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.

Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.
Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat şi domeniul la care a fost admis.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

IX. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, şcolarizare şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă şi studii universitare de master au obligaţia:

 • să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
 • să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar 2011/2012.

Aprobată în şedinţa Senatului din 27.01.2011.

 

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256.494.655

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Admitere Arhive Licenţă