Licenţă

COMISIA DE EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2013 - (conform Deciziei Rectorului nr. 94/3/01.02.2013)

EXAMEN DE LICENŢĂ - METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII

I. Dispoziţii cu caracter general

 1. Finalizarea studiilor în învăţământul universitar se realizează numai prin examen de licenţă care are două componente de bază, cu notare distinctă:
  • Proba I – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  • Proba a II-a – prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
 2. Examenul de licenţă se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de ministerul educaţiei, precizate în Ordinul M.Ed.C. nr. 4033/2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie.
 3. La Facultatea de Drept şi Administraţie publică din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara începând cu sesiunea iulie 2006 pot susţine examen de licenţă atât absolvenţii proprii cât şi cei proveniţi de la alte facultăţi de drept acreditate din ţară.
 4. Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu va reprezenta reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul celor două probe este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice şi practice primite în procesul instructiv precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
 5. Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.
 6. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia.
 7. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere, pe lângă celelalte documente, un certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într­o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de Facultatea de Limbi Moderne aplicate din instituţia de învăţământ superior sau de o altă instituţie specializată, numai dacă documentele care atestă această competenţă sunt recunoscute de către universitate.
 8. Examenul de licenţă poate fi repetat într­o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

II. Organizarea examenului

 1. Examenul de licenţă este organizat în două sesiuni anuale:
  • vară (iulie)
  • iarnă (februarie)
 2. În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii promoţiei respective, Consiliul facultăţii aprobă tematica disciplinelor la care se susţin examenele, iar după avizarea lor de către Senat, se aduc la cunoştinţă studenţilor prin afişare.
 3. Temele lucrărilor de licenţă sunt stabilite de catedre pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul Facultăţii.
 4. Se pot prezenta la examenul de licenţă:
  • absolvenţii facultăţii noastre, promoţia curentă;
  • absolvenţii din anii anteriori ai facultăţii noastre care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă;
  • absolvenţi ai altor facultăţi de drept din ţară.
 5. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a comisiilor de licenţă pe specializări în număr de 3. Membrii comisiilor de licenţă trebuie să aibă gradul de lector doctor sau conferenţiar, cu excepţia preşedintelui care trebuie să fie profesor universitar sau conferenţiar universitar. Secretarul comisiei poate fi asistent sau preparator universitar. Comisia de licenţă se aprobă prin decizia rectorului instituţiei.
 6. La susţinerea lucrării de licenţă se recomandă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării.

III. Înscrierea candidaţilor

 1. Înscrierea candidaţilor se face pe bază de cerere scrisă, depusă la Secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului.
 2. Odată cu cererea de înscriere se depun la secretariat:
 • lucrarea de licenţă, însoţită de referatul conducătorului ştiinţific;
 • următoarele acte:
 • certificat de naştere în copie legalizată;
 • diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta în original;
 • certificat de competenţă lingvistică;
 • foaia matricolă;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • două fotografii tip ¾;
 • un dosar plic.

IV. Desfăşurarea examenului de licenţă

 1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
  1. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate prin lucrare scrisă tip grilă. Nota minimă de promovare este 5 (10 puncte startul plus 90 de puncte din test, pentru fiecare test acordându-se un punct). Prima probă se desfăşoară în scris, este tip grilă şi are durata de trei ore.
  2. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
 2. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei şi a notei acordate de conducătorul ştiinţific, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora. Media minimă este 5 (cinci).
 3. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba scrisă şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minimum 6 (şase), la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică. Dacă prima probă nu a fost promovată, nu se poate susţine proba a doua.
 4. Eventualele contestaţii privind rezultatele primei probe se depun la Secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor.

Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul Facultăţii de Drept şi Administraţie publică a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. La proba a II-a nu se admit contestaţii. Contestaţiile se pot formula exclusiv în nume propriu şi numai pentru propria lucrare.

V. Eliberarea diplomelor

 1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se eliberează „Diploma de licenţă”. Diploma de licenţă va fi însoţită de foaia matricolă şi anexa cu rezultatele examenului de licenţă. Până la eliberarea diplomei de licenţă, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de licenţă.
 2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă ori care nu s-au prezentat la licenţă li se eliberează la cerere o Adeverinţă de absolvire.

VI. Norme de redactare a lucrărilor de licenţă

Normele de redactare a lucrărilor de licenţă (formă de prezentare, structură a lucrării, material ilustrativ, referinţe bibliografice, note de subsol ş.a.) sunt elaborate de un colectiv de redactare alcătuit din cadre didactice şi secretarul şef al facultăţii şi se află la Secretariatul Facultăţii de Drept şi Administraţie publică. Secretariatul facultăţii le poate înmâna fiecărui candidat la înscrierea acestuia atunci când şi-a ales titlul lucrării de licenţă. Conducătorul ştiinţific îndrumă candidaţii pe tot parcursul elaborării, urmărind standardul profesional al lucrărilor de licenţă şi respectarea normelor de redactare.

VII. Desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iulie 2011

 1. Proba scrisă (tip grilă): 01.07.2011, ora 11:00.
  Obiectul probei:
  • 45 întrebări la Drept penal
  • 30 întrebări la Drept civil + 1 speţă (1,5 pct.)
 2. Prezentarea lucrării de licenţă: 02.07.2011, ora 9:00.
  Perioada de înscriere: 13.06.2011 – 20.06.2011.

Licenţa se desfăşoară la sediul facultăţii, str. Lascăr Catargiu nr. 4-6, etaj III; pentru informaţii apelaţi tel. 0256.494.655.

Studenţii se vor prezenta în sala de examen la sediul facultăţii la ora 10 cu un act de identitate.

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256.494.655

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Licenţă