Studii Masterale

Calendarul de concurs

Pentru anul universitar 2019/2020, concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Perioada de înscriere: 02-26 septembrie 2019;

Testare și afişare rezultate:  27 septembrie 2019.

În perioada 27 – 30 septembrie 2019, candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020.   

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • ·Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;

Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand  la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea  pot  prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;

 • ·Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • ·Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • ·Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • ·Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • ·Fotocopie carte de identitate;
 • ·Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • ·Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:

-       Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;

-       Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;

-       Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020.

 • ·Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:

-       Foaia matricolă parţială, în original;

-       Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;

-       Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020.

 • ·Dosar plic.

 Admiterea la programul de studii universitare de masterat se face prin concurs, pe baza mediei obţinute la testele grilă organizate în data de 27 septembrie 2019 şi a mediei obţinute la examenul de licenţă. Media generală de admitere este media aritmetică dintre nota obţinută la testul grilă şi media examenului de licenţă. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

TESTUL GRILĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT VA AVEA LOC ÎN DATA DE 27.09. 2019 ÎNTRE ORELE 10-12, LA SEDIUL DIN STR. LASCĂR CATARGIU NR.4-6, SALA 301.

Bibliografie:

 1. Bianca Selejan-Gutan, Protectia drepturilor omului, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008.
 2. Fabian Gyula, Drept instituțional al Uniunii Europene. 2012. Editura Hamangiu.
 3. Jean-Francois Renucci, Tratat de Drept European al drepturilor omului. 2009. Editura Hamangiu.
 4. www.hotararicedo.ro

Bibliografia poate fi găsită la secretariatul FDAP, etajul 3.

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256.494.655

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Despre Noi | Studii Masterale