Studii Universitare

Pentru anul universitar 2020/2021, concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Perioada de înscriere I: 06-29 iulie 2020; 01-28 septembrie 2020

Afişare rezultate: 30 iulie 2020

Perioada de înscriere II: 01-28 septembrie 2020

Afişare rezultate: 29 septembrie 2020.

Pentru înscriere la concursul de admitere LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

  • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformităţii cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
  • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Copie carte de identitate;
  • Adeverinţă medicală;
  • Trei fotografii tip buletin de identitate;
    • Admiterea la programul de studii de licenţă se face prin concurs, nota examenului de admitere fiind obţinută astfel: media aritmetică dintre media obţinută la bacalaureat şi media aritmetică a mediilor obţinute la disciplina limba română în toţi anii de liceu (mediile înscrise în foaia matricolă). Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediei examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai mulți candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de media de absolvire a liceului. Ca urmare, va fi admis candidatul cu media cea mai mare de absolvire a liceului.

Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la cap. IV, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Pentru mai multe detalii, accesati https://fdap.tibiscus.ro/info-studenti-masteranzi/info-studenti/admitere

Informații suplimentare: ,

Sunteți aici: Acasă | Despre Noi | Studii Universitare