Facilități

Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare a studenţilor din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în anul universitar 2018/2019

Art. 1. Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, întrunit în şedinţă statutară pe data de 00.06.2018, a hotărât adoptarea următoarelor prevederi privind acordarea burselor (facilităţi privind taxele anuale de şcolarizare) pentru studenţii Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în anul universitar 2018/2019:

 1. BURSE SOCIALE
 1. Copiii de revoluţionari (cu certificat de urmaş-erou-martir) pot beneficia de reducere 25% pentru câte un student la fiecare program de studii;
 2. Studenţii care nu realizează venituri şi ai căror părinţi au venituri sub minimul pe economie, pot beneficia de plata taxei eşalonat, fără penalizări, dar depăşirea a două luni în care nu s-a efectuat nici o plată, atrage după sine plata penalizărilor regulamentare.

Acordarea reducerilor se face pe bază de cerere personală, adresată decanului facultăţii, depusă şi înregistrată la secretariatul facultăţii unde activează studentul, în perioada 01.10.2018 – 31.10.2018. În perioada 01.11.2018 – 09.11.2018, cererile sunt analizate şi aprobate de Rectorul universităţii iar în 14.11.2018 rezoluţiile se comunică facultăţilor, casieriei şi administratorului web, pentru afişare.

Reducerea de taxă se aplică la rata 4 din taxa de şcolarizare. Dacă valoarea reducerii obţinute depăşeşte valoarea ratei 4, atunci ea se aplică parţial la rata 3 şi integral la rata 4. Dacă valoarea reducerii obţinute depăşeşte valoarea ratelor 3+4, atunci ea se aplică parţial la rata 2 şi integral la ratele 3 şi 4.

 1. BURSE DE MERIT
 1. Studenţii care aduc instituţiei contracte finanţate, proiecte, parteneriate pentru dezvoltare instituţională, care obţin performanţe şiinţifice, de cercetare sau artistice ori de imagine pot beneficia de  reducere  între 10%  şi 100%, după caz;
 2. Studenţii cu cea mai mare medie din an (minimum 9,00), câte un student pe facultate, pot beneficia de premiul „Student Eminent” acordat de Asociaţia Orizonturi Universitare.

Acordarea reducerilor prevăzute la pct. a) se face pe bază de cerere personală, adresată decanului facultăţii, depusă şi înregistrată la secretariatul facultăţii unde activează studentul, în perioada 24.06.2019 – 28.06.2019. În perioada 01-03.07.2019, cererile sunt analizate şi aprobate de Rectorul universităţii iar în 04.07.2019 rezoluţiile se comunică facultăţilor, casieriei şi administratorului web, pentru afişare. Studenţilor care beneficiază de aprobarea cererii li se returnează, prin casieria universităţii, contravaloarea bursei acordate.

 1. ALTE BURSE
 1. a) Cadrele didactice titulare ale Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, personalul TESA angajat, cu normă întreagă, al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara precum şi  membrii familiilor acestora, rude până la gradul II, inclusiv, pot beneficia de reducere de taxă anuală  între 20%  şi 50% o singură dată și doar pentru un singur program de studiu organizat de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara.

Art. 2. Aplicarea regulamentului, pentru ambele tipuri de burse, se face respectând următoarele condiţii:

 1. Beneficiarii facilităţilor privitoare la taxe trebuie să fie integralişti. Decanii facultăţilor verifică respectarea condiţiei, de care depinde avizarea cererii;
 2. Nici o facilitate nu se acordă automat. Cererea motivată a studentului este o condiţie preliminară pentru acordarea facilităţii anuale;
 3. Situaţiile excepţionale, până la vârsta de 30 de ani, (părinţi decedaţi, persoane din case de copii,  persoane cu grad de handicap etc.) vor fi analizate de către Consiliul de Administraţie;
 4. Valoarea totală a burselor se va încadra în limitele bugetului aprobat de Consiliul de Administraţie;
 5. Cererile trebuie însoţite de documentele doveditoare;
 6. Reducerile care fac parte din categoria burse sociale nu se cumulează.
 7. Reducerile care fac parte din categoria burse de merit se pot cumula, după caz.
 8. Bursele sociale prevăzute la pct. a), bursele de merit prevăzute la pct. a) precum și bursele prevăzute la pct.3-alte burse, nu se cumulează cu reducerea de 5% din valoarea taxei de şcolarizare, acordată pentru plata integrală a taxei în perioada indicată în Regulamentul de taxe. În acest caz, reducerea de 5% se anulează şi se face regularizarea sumelor, conform prevederilor art.1 din prezentul regulament.
 9. Cererile pentru burse depuse în afara perioadelor indicate mai sus nu vor fi luate în considerare.

Art. 3. Studentul nemulţumit de rezolvarea cererii sale poate face contestaţie la Consiliul de administraţie, printr-o cerere depusă la registratura universităţii în primele 3 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru comunicarea rezoluţiilor.

Art. 4. Prevederile prezentului regulament se aplică şi sunt valabile numai pentru anul universitar 2018/2019.

Art. 5. Prezentul regulament se poate modifica la propunerea Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea Senatului Universitar.