Admitere

METODOLOGIE

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă şi master la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică în anul universitar 2020/2021

Metodologia privind admiterea la Facultatea de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității Tbiscus din Timișoara poate fi vizualizată AICI.


I. Norme generale de organizare şi desfăşurare a concursului

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara organizează pentru anul universitar 2020-2021, concurs de admitere la programele de studii de licenţă şi masterat, în limita cifrelor de şcolarizare acordate de ARACIS, după cum urmează:

 1. Programul de studii universitare de licenţă: Drept, 100 locuri
  Titlul obţinut: Licenţiat în Drept
  Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)
 2. Programul de studii universitare de masterat: Instituţii de drept european, 50 locuri
  Titlul obţinut: Master în Instituţii de drept european
  Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
  Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Admiterea se organizează separat pentru studiile universitare de licenţă şi pentru studiile universitare de masterat, pe specializări, pe locuri cu taxă.

Admiterea se organizează în sesiunea de toamnă, în luna septembrie, conform calendarului aprobat de Senatul Universităţii.

În vederea organizării admiterii la programele de studii de licenţă şi masterat ale Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, Consiliul Facultăţii stabileşte Comisia de admitere a facultăţii. Această comisie răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor, atât pentru perioada din sesiunea din vară, cât şi pentru cea de toamnă.

Orice modificare a componenţei comisiei, la solicitarea membrilor comisiei sau a conducerii facultăţii, se face cu aprobarea Consiliului Facultăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de realizarea acesteia.

Comisia de admitere este formată din preşedinte, doi membri şi un secretar.

Preşedintele Comisiei este decanul facultăţii sau un înlocuitor al acestuia.

Membrii comisiei sunt cadre didactice ale facultăţii.

Secretarul comisiei este secretarul facultăţii.

Informaţiile privind concursurile de admitere se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare pe panoul de admitere al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică şi prin postare pe site-ul facultăţii. Datele prezentate vor preciza:

 1. regulamentul şi metodologia de admitere;
 2. oferta anuală de şcolarizare;
 3. condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;
 4. perioadele sesiunilor de admitere;
 5. modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
 6. facilităţile sau condiţiile speciale;
 7. taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii.

II. Calendarul de concurs

Pentru anul universitar 2020/2021, concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:

Perioada de înscriere: 6-29 iulie 2020
Concurs şi afişare rezultate: 30 iulie 2020
Afișare rezultate după contestații:31 iulie 2020

Sesiunea II: (pentru locurile rămase vacante)

Perioada de înscriere: 01-28 septembrie 2020
Concurs şi afişare rezultate: 29 septembrie 2020
Afișare rezultate după contestații:30 septembrie 2020

În perioada 30-31 iulie 2020 și 29–30 septembrie 2020, candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

III. Candidaţii la admitere

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2020/2021. Secretariatul facultăţii va depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică se organizează astfel încât să fie asigurată egalitatea în şanse a persoanelor cu handicap privind admiterea şi participarea la studii astfel:

 • asigură participarea la admitere şi la toate activităţile a persoanelor cu handicap, alături de candidaţii respectiv studenţii fără handicap,
 • asigură sprijin logistic continuu pentru persoanele cu dizabilităţi, constând în materiale auxiliare, echipamente, curriculă adaptată, după caz,
 • asigură sau permite prezenţa profesorilor de sprijin sau permite prezenţa însoţitorilor, la activităţi, după caz.

Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

IV. Înscrierea candidaţilor şi actele necesare

Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2020 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii facultăţii desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2020 şi septembrie 2020, va fi realizată de către Comisia de admitere a facultăţii.

Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2020 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro.

Candidaţii la concursul de admitere vor prezenta documentele în original şi în fotocopie, urmând ca secretarul facultăţii/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ştampila cu inscripţia ”conform cu originalul”, să-şi scrie numele si prenumele şi să semneze pentru conformitate.

În cazul în care persoana se prezintă cu copie legalizată a documentelor care necesită autentificare, aceasta va fi acceptată.

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformităţii cu originalul,şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopiepentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de absolvire – în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru absolvenţii de colegiu;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020.
 • Dosar plic.

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2019/2020.
 • Dosar plic.

V. Stabilirea rezultatelor concursului de admitere şi comunicarea lor

V.1 ADMITEREA LA PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ

Admiterea la programul de studii de licenţă se face prin concurs, nota examenului de admitere fiind obţinută astfel: media aritmetică dintre media obţinută la bacalaureat şi media aritmetică a mediilor obţinute la disciplina limba română în toţi anii de liceu (mediile înscrise în foaia matricolă). Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediei examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente.

În cazul în care pe ultimul loc se află doi sau mai multi candidaţi, care au aceeaşi notă la examenul de admitere, departajarea se realizează în funcţie de media de absolvire a liceului. Ca urmare, va fi admis candidatul cu media cea mai mare de absolvire a liceului. În cazul în care candidații situați pe ultimul loc au o medie identică la absolvirea liceului, departajarea se face în funcție de media la limba română în ultimul an de liceu.

Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la cap. IV, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Media de admitere la programul de studii Drept a candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, recunoscute de Ministerul Educaţiei, este 10 (zece). Candidaţii care se încadrează în această categorie vor adresa o cerere scrisă în acest sens, odată cu depunerea dosarului de admitere, la care vor ataşa actele doveditoare ale performanţelor şcolare. Rezolvarea cererii este de competenţa Comisiei de concurs, în ziua concursului, cu aplicarea prezentei prevederi.

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la concursuri naţionale şi internaţionale, altele decât cele menţionate la paragraful anterior, pot beneficia de recunoaşterea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dovedite prin aceste distincţii, după admiterea la studii, în cadrul evaluării cunoştinţelor specifice, după caz.

Comisia de admitere a Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, le trimite spre validare Comisiei Centrale a Universităţii şi le afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţiilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare conform calendarului, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

V.2 ADMITEREA LA PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT

Admiterea la programul de studii universitare de masterat se face prin concurs, pe baza notei obținute pentru referatul depus la secretariatul FDAP sau trimis online pe adresa până la data de 29 iulie 2020 și, pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune de înscrieri, în data de 29 septembrie 2020 şi a mediei obţinute la examenul de licenţă. Media generală de admitere este media aritmetică dintre nota obţinută pentru referat şi media examenului de licenţă. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Comisia de admitere la studiile de masterat va publica temele pentru referat până la data de 30.06.2020 pe site-ul www.fdap.tibiscus.ro si la avizierul facultății.

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

Criteriile de verificare şi notare vor ţine cont de specificul domeniului. În cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu, criteriul de departajare va fi nota obţinută la examenul de licenţă – proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

Comisia de admitere corectează şi notează referatele candidaţilor, calculează media acordată de membrii comisiei, calculează media aritmetică între nota obţinută pentru referat şi media examenului de licenţă, stabileşte ordinea candidaţilor admişi, întocmeşte documentele finale ale concursului de admitere, le trimite spre validare Comisiei Centrale a Universităţii şi le afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii, după cum urmează:

 1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toţi candidaţii în ordinea alfabetică;
 2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
 3. Lista candidaţiilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

VI. Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la secretariatul Facultății de Drept și Administrație Publică în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

Comisia de contestaţii pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

La probele orale nu se admit contestaţii.

VII. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor, precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatul facultăţii şi pe site-ul facultăţii.

Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2020/2021:

 1. absolvenţii promoţiei 2019/2020, înscrişi la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor, să depună diploma, în original, la secretariatul facultăţii;
 2. toţi candidaţii declaraţi admişi la programele de studii, să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă, în original, şi nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duc la pierderea locului ocupat.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.

Prezenta Metodologie este anexă la Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara și a fost aprobată în ședința de Senat din data de 06.05.2020.

Anexa la “Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru studii universitare de licență și master la FDAP”, în condițiile instituirii stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și a măsurilor ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2

Capitolul IV. Înscrierea candidaților și actele necesare se modifică după cum urmează:

Candidații pot depune dosarul cu actele necesare la Secretariatul Facultății, conform programului care va fi afișat pe site-ul www.fdap.tibiscus.ro la începutul perioadei de înscriere sau pot parcurge pașii pentru înscrierea online. După completarea formularului online, candidații vor atașa documentele menționate mai jos, scanate, cu obligația de a le depune fizic, în condiții de siguranță, la secretariatul FDAP, în baza unei programări care va fi făcută de secretariatul FDAP, după afișarea rezultatelor concursului de admitere.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență, candidații vor completa o fișă de înscriere online, la care se anexează următoarele acte scanate:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat;
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință medicală.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidații vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă;
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie;
 • copie carte de identitate.
 • adeverință medicală.

Restul prevederilor din acest capitol rămân valabile și se aplică pentru validarea înscrierii și confirmarea locurilor ocupate după afișarea rezultatelor.

Sunteți aici: Acasă | Info Studenți & Masteranzi | Info Masteranzi | Admitere