Studii Masterale

Calendarul de concurs

Pentru anul universitar 2021/2022, concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

ADMITERE

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER LA FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Metodologia privind admiterea la Facultatea de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității Tbiscus din Timișoara poate fi vizualizată AICI.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I

Perioada de înscriere 01-29 iulie 2021
Concurs şi afişare rezultate: 30 iulie 2021
Depunere contestații: 30 iulie 2021
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2021

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 30-31 iulie 2021. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante)

Perioada de înscriere: 01-22 septembrie 2021
Concurs şi afişare rezultate: 23 septembrie 2021
Afișare rezultate după contestații: 23 septembrie 2021

În perioada 30-31 iulie 2021 și 29–30 septembrie 2021, candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2021.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022 prima rata din taxa anuală trebuie achitată până la data de 24.09.2021, după care se percep penalități.

Detalii despre taxe www.tibiscus.ro/info-studenti/taxe-orar-casierie

Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2021 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original; Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;

Mai multe detalii se regăsesc în Metodologia atașată.

IMPORTANT

Admiterea la programul de studii universitare de masterat se face prin concurs, pe baza notei obținute pentru referatul depus la secretariatul FDAP sau trimis online pe adresa până la data de 29 iulie 2021 și, pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune de înscrieri, în data de 22 septembrie 2021 şi a mediei obţinute la examenul de licenţă. Media generală de admitere este media aritmetică dintre nota obţinută pentru referat şi media examenului de licenţă.

Temele pentru referat sunt următoarele:

Evoluția istorică a Uniunii Europene
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Drepturile Omului în Uniunea Europeană

Bibliografie recomandată:

Robert Schutze, Dreptul constituțional al Uniunii Europene, Editura Universitară, București, 2012.
Ioan Alexandru, Drept administrativ european, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul juridic, București, 2010
Dana Apostol Tofan, Instituții administrative europene, Editura C.H.Beck, București, 2006.

MISIUNEA FDAP ȘI A PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTERAT INSTITUȚII DE DREPT EUROPEAN

Misiunea Facultății de Drept și Administrație Publică este parte integrantă din misiunea Universității “Tibiscus” și se integrează necesităților actuale și de perspectivă ale individului și societății. Pe lângă misiunea tradițională de a pregăti juriști și personal administrativ pentru instituțiile din România (oferta educațională este specifică științelor juridice și administrative), FDAP are misiunea asumată de a adapta planurile de învățământ la cerințele de pe piața corespondentă a muncii din Uniunea Europeană, așa încât absolvenții să se ridice la standardele europene.

Punctele principale din misiunea FDAP și UTT sunt:

 • Promovarea învățării, educației, cunoașterii, prin activități didactice și de cercetare în beneficiul societății;
 • Furnizarea unei oferte educaționale performante, prin programe de studii universitare, postuniversitare, de formare continuă și alte forme de educație;
 • Susținerea procesului de dezvoltare economică, socială, științifică și culturală a comunității locale, regionale și naționale prin implicare directă, în acord cu nevoile și solicitările acestora;
 • Promovarea unui învățământ centrat pe student.

Misiunea programului de master Instituții de Drept European

 • Promovarea învățământului centrat pe student așa încât studenții să dobândească nu doar cunoștințe, ci și competențe şi abilități corespunzătoare științelor juridice şi administrative din România și Europa, așa încât oportunitățile de angajare să fie sporite;
 • Accentuarea importanței limbilor străine, a informaticii, a elementelor de cultură şi civilizație românească și europeană, atât prin cursuri și seminarii cât și prin organizarea de mese rotunde sau proiecte comune cu alte facultăți din UTT;
 • Asigurarea însușirii unor cunoștințe aprofundate în domeniul instituțiilor de drept european;
 • Aasigurarea unui echilibru între cunoștințele teoretice și practica desfășurată în anul doi de studii;
 • Integrarea dimensiunii practice în dimensiunea teoretică prin extinderea programelor de practică, pregătirea profesională a viitorilor specialiști în domeniul științelor juridice prin metode folosite în alte țări din Europa: așa/numitele „clinici de drept”, simulări de procese, mese rotunde și ateliere cu specialiști din justiție şi administrație, invitați care să susțină prelegeri, în calitate de specialiști;
 • Modelarea profesională pentru lucru în echipă, prin abordări interdisciplinare și dezvoltarea abilităților pentru cercetare prin implicarea studenților în conferințe. simpozioane sau mese rotunde;