Studii Masterale

SPECIALIZĂRI ŞI NUMĂR DE LOCURI:

 • Instituţii de drept european: 50 locuri

OFERTĂ:

 • Program de învăţământ cu caracter interdisciplinar, asigurând astfel o policalificare profesională a cursanţilor;
 • Corp profesoral de elită, alcătuit din conducători de doctorat, profesori şi conferenţiari;
 • Cursuri desfăşurate la sfârșit de săptămână;
 • Disertaţia constituie forma de finalizare a cursurilor.

CALENDARUL CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

SESIUNEA I: Perioada de înscriere: 3-26 iulie 2017;

Concurs şi afişare rezultate: 27 iulie 2017.

SESIUNEA II: (pentru locurile rămase vacante) Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017;

Concurs şi afişare rezultate: 27 septembrie 2017.

În perioada 27 - 31 iulie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

În perioada 27 – 29 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Dosar plic.
 • Fișa de înscriere - modelul se găsește la secretariatul Facultății.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE:

Admiterea la programul de studii universitare de masterat se face prin concurs, pe baza mediei obţinute la testele grilă organizate în data de 27 iulie 2017, respectiv 27 septembrie 2017 (pentru locurile rămase neocupate) şi a mediei obţinute la examenul de licenţă. Media generală de admitere este media aritmetică dintre nota obţinută la testul grilă şi media examenului de licenţă. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii.

Criteriile de verificare şi notare vor ţine cont de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere.

Facultatea de Drept și Administrație Publică îşi organizează activitatea astfel încât să fie asigurată egalitatea în şanse a persoanelor cu handicap privind admiterea şi participarea la studii, astfel:

 • Asigură participarea la admitere şi la toate activităţile a persoanelor cu handicap, alături de candidaţii respectiv studenţii fără handicap;
 • Asigură sprijin logistic continuu pentru persoanele cu dizabilităţi, constând în materiale auxiliare, echipamente, curriculă adaptată, după caz;
 • Asigură sau permite prezenţa profesorilor de sprijin sau permite prezenţa însoţitorilor, la activităţi, după caz.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa consultați METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER LA FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017/2018.

Informaţii şi înscrieri la Secretariatul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, 300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu, nr.4-6;
Tel. 0256.494.655; E-mail:

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256.494.655

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Despre Noi | Studii Masterale