Comisia Calităţii

Asigurarea calităţii

Se obţine prin accesul candidaţilor care au obţinut bacalaureatul, pe baza unor criterii reevaluate anual şi publicate într-un termen rezonabil în metodologie.
În principiu admiterea se organizează în baza mediei de la bacalaureat, iar consilierea candidaţilor se realizează prin intermediul secretariatului facultăţii. Transparenţa admiterii este asigurată prin publicarea pe Internet a criteriilor de admitere, conţinutul dosarului de concurs, a calendarului când au loc înscrierile şi a modalităţii de admitere.

Organizarea admiterii

Înscrierea candidaţilor se face în perioada 01.07. - 31.07 şi 01.09. - 30.09.2011, asigurându-se consilierea necesară completării fişei de înscriere şi asupra condiţiilor care să le faciliteze integrarea în viaţa universitară (prezenţa la cursuri, seminarii, participarea la viaţa ştiinţifică academică).
Admiterea este analizată anual în Consiliul facultăţii care informează Senatul Universităţii.
Marketingul universitar este asigurat de către Facultatea de Drept şi Administraţie Publică prin publicitatea realizată cu ajutorul broşurilor, pliantelor, paginii web actualizate, în care se prezintă oferta de instruire şi prin evenimente publice.

Facultatea ţine cont, în fundamentarea strategiilor de instruire, de opţiunile candidaţilor, asigurate prin sondajele realizate de către Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii "Tibiscus".

1. Predarea şi învăţarea

Facultatea are programă de licenţă de licenţă aprobată de Consiliul Facultăţii şi avizată de Senatul Universităţii care o evaluează şi monitorizează periodic.

Programe de studiu

Studiul formativ este asigurat de către Planul de învăţământ. Toate programele de studiu (învăţământ formativ, curs postuniversitar) gestionate de facultate sunt elaborate pentru fiecare serie aprobate de către Consiliul profesoral şi avizate de către Senatul Universităţii.
Acestea conţin informaţii cantitative şi calitative despre obiectivele instruirii, mecanismele de realizare a acestora precum şi performanţele pe care trebuie să le obţină absolvenţii la finalizarea studiilor.
Calitatea cursurilor, manualelor şi a materialelor auxiliare este asigurată de către Comisia metodică ce funcţionează în cadrul facultăţii.
Informarea publicului despre conţinutul programelor de studii pentru formele de învăţământ desfăşurate de către facultate este asigurată prin pagina Web.
Facultatea are programe de licenţă şi master şi urmăreşte dezvoltarea unui parteneriat cu o facultate de profil acreditată din altă ţară în domeniul doctoratului.

Organizare

Planurile învăţământ pentru licenţă şi master sunt publicate pe Internet şi în Revista facultăţii având informaţiile exacte despre acreditarea facultăţii.
Programele analitice sub aspectul conţinutului, bibliografiei şi a obiectivelor didactice operaţionale sunt aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul anului universitar sau al semestrului II, după caz, iar schimbările intervenite sunt cunoscute de către aceştia.
Formaţiunile de lucru sunt grupele constituite din 20 – 25 de studenţi, iar la unele discipline se lucrează şi pe grupe mici formate din 7 - 12 studenţi.
Fiecare disciplină se promovează prin obţinerea unor credite calculate din însuşirea cursului, bibliografiei evaluate la seminar.
Legătura dintre studenţi şi cadrul didactic se realizează prin consultaţii acordate săptămânal.
Strategia de predare este individuală şi are obiective clare exprimate în programa analitică, fiind prezentate de fiecare profesor.
La predare profesorii folosesc materiale intuitive ajutătoare care asigură mai bine accesul la informaţia pe care o prezintă, iar la unele discipline se folosesc metode noi colaborative team – teaching sau prin asocierea studenţilor la activitatea de transmitere a cunoştinţelor (cursul interactiv).

Resursele de învăţare

Facultatea asigură resursele de învăţare necesare studenţilor pentru fiecare program de studiu potrivit cu criteriile şi standardele de evaluare prin manualele şi materialele auxiliare elaborate de cadrele proprii ori prin intermediul unor lucrări de specialitate sau periodice naţionale ori internaţionale.

Evaluarea studenţilor

Principiile de evaluare se caracterizează prin corectitudine şi echitabilitate.
Procesul de evaluare este permanent şi evidenţiază competenţele, priceperile şi deprinderile pe care le presupuse de specializarea pe care o urmează.
Drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt prevăzute în angajamentul pe care-l semnează la înscriere şi reamintite înaintea susţinerii fiecărui examen când li se prezintă şi criteriile de evaluare, modul de calculare a mediei, precum şi informaţiile referitoare la consecinţele fraudării examenului şi la reexaminare.
Prezenţa la fiecare examen este verificată în baza legitimaţiei de student şi a cărţii de identitate.
Contestaţiile la toate formele de verificare sunt admise, se depun la secretariatul facultăţii şi sunt rezolvate de către şeful de catedră pentru cele depuse împotriva cadrelor din subordine, de către decan pentru cele depuse împotriva evaluării făcute de prodecan, şef de catedră şi secretarul ştiinţific şi de către o comisie alcătuită de şeful de catedră când se contestă evaluarea făcută de către decan.
Evaluarea studenţilor se face după criterii obiective care au fost cunoscute de către aceştia sub aspectul performanţei necesare pentru nota de promovare.
Evaluările individuale atunci când sunt solicitate se fac numai în prezenţa studentului căruia i se prezintă şi criteriile care stau la baza notării.
Evaluarea formativă se face numai la disciplinele de specialitate potrivit unor criterii stabilite de titularul disciplinei.

Obiectivele evaluării sunt determinate de:

  • nivelul însuşirii unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi;
  • stabilirea diferenţiată a cunoştinţelor şi competenţelor.

Organizarea evaluării

  • semestrială prin examene;
  • permanentă prin note la seminar;
  • prin examinatori externi pe baza unor teste grilă.

2. Absolvirea şi acordarea diplomei

Organizarea examenului de absolvire se face potrivit normelor legale în vigoare. Probele de examen sunt două, una scrisă alcătuită din două discipline fundamentale şi una orală ce constă din întocmirea unei lucrări de licenţă sub coordonarea unui cadru didactic.

Proba scrisă este formată din test grilă ce exclude subiectivismul atât în alcătuirea grilei, cât şi la corectarea acesteia cu ajutorul şablonului, operaţiunea respectivă putând fi efectuată de oricare din cadrele didactice.

Pentru sporirea obiectivităţii lucrările scrise se secretizează, amestecă şi numerotează aleatoriu, fiind repartizate pentru corectare separată la cel puţin două cadre didactice. Diferenţa de notare mai mare de un punct impune corectarea lucrării respective de către un alt cadru didactic membru al comisiei de licenţă.

Proba orală trebuie să aibă un număr rezonabil de pagini (cel puţin 60), să conţină practică judiciară, elemente de noutate şi propuneri de lege ferenda în domeniul în care este investigat, fiind sancţionate prin depunctare sau neîntocmirea referatului de către coordonatorul ştiinţific lucrările care nu întrunesc exigenţele enumerate.

Cercetarea ştiinţifică

Facultatea are un plan de cercetare întocmit de către o comisie pe care o conduce secretarul ştiinţific şi aprobat de Consiliul Facultăţii.
Planul de cercetare cuprinde sarcinile minime de cercetare ce revin cadrelor didactice potrivit cu aspiraţiile lor de promovare.
Facultatea publică semestrial o revistă cu articole redactate de cadrele proprii, studenţi şi colaboratori externi, iar materialele respective au rezumate într-o limbă de circulaţie internaţională.
Nu există finanţare complementară pentru cercetare ci numai granturile obţinute da la finanţatori naţionali şi nici personal dedicat în întregime cercetării.
Facultatea organizează anual o conferinţă cu participare internă.

Asigurarea calităţii cadrelor didactice

Evaluarea cadrelor didactice are caracter formativ şi se face anual în baza unor criterii şi modalităţi cunoscute de către acestea.
Evaluarea se face de către şeful de disciplină, şeful de catedră, uneori şi de către studenţi.
Rezultatele evaluărilor sunt confidenţiale.
Evaluarea are în vedere cursurile, seminariile, cercetarea ştiinţifică şi participarea cadrelor la viaţa comunităţii academice.
Facultatea poate dispune evaluarea prin organizarea unor prelegeri deschise la care să participe toţi membrii catedrei.

Sunteți aici: Acasă | Comisia Calității